Chiropraktyka zamiast chirurgii

Po raz kolejny przedstawiamy Państwu tajniki medycyny niekonwencjonalnej. Opisywana poniżej metoda leczenia jest skuteczna i całkowicie bezpieczna. Trzeba jednak pamiętać, że stosowanie się do zawartych tu rad nigdy nie zastąpi wizyty u lekarza.

Nie wiadomo ile wieków temu i zaczęła rozwijać się chiropraktyka. Chiro­praktyka pochodzi od złożenia dwóch słów języka greckiego „chiro” znaczy ręka, „practicos” znaczy czynione wyjaśnia Wojciech Walczak, ceniony kręgarz – przyjmujący w krotoszyńskim Ośrodku Medycyny Naturalnej. Już Hipokrates znał tę metodę leczniczą. Uważał, że przesunięcia kręgów kręgosłupa są przyczyną różnych chorób. Terapeuta tłumaczy, że funkcjonowanie organizmu jest związane z siłą witalną, która rozchodzi się od mózgu po całym ciele za pośrednictwem nerwów. Przy dyslokacji kręgów poprzez ucisk dochodzi do zaburzeń w przepływie tej siły, co z czasem może doprowadzić nawet do ka­lectwa.

Co mi pomoże?

Bóle kręgosłupa mogą mieć wiele przyc­zyn. — Na przykład podrażnienie ścięgien, wiązadeł i torebek stawowych w obrębie miednicy — tłumaczy terapeuta.

Prowadzi to do zaburzeń czynności ruchowych kręgos­łupa w górnym odcinku szyjnym, czego rezultatem bywają mdłości, zawroty głowy, migreny, zaburzenia wzroku i słuchu. — Sto­sowany w tych przypadkach masaż mięśni i więzadeł, masaż segmentarny i masaż roz­luźniający są skuteczną terapią prowadzącą do równowagi narządu ruchu i ustąpienia innych dolegliwości zapewnia kręgarz. Innym powodem dolegliwości bólowych by­wa hiperlordoza, czyli nadmierne wygięcie kręgosłupa w odcinku szyjnym lub lędź­wiowym. Tu również pomaga masaż i tera­pia manualna.

Najważniejsza jest energia

Terapia manualna pomaga w przypad­kach dolegliwości związanych z przeciąże­niem odcinków kręgosłupa szyjnego, lędź­wiowego lub krzyżowego, problemach związanych z uciskiem na korzenie nerwo­we, dolegliwości o podlotu psychogennym — negatywne emocje, przewlekły stres, oraz stanów po wyleczeniu bądź remisji ciężkich chorób organicznych. — Usprawnienie mo­bilności krygów pozwala na przywrócenie swobodnego przepływu energii, a co za tym idzie, powrotu do zdrowia — mówi Woj­ciech Walczak. Kręgarstwo daje najlepsze rezultaty w zwalczaniu dolegliwości, które wynikają z odwracalnych zaburzeń czynności narządu ruchu, a szczególnie kręgosłupa.

Uniknąć choroby

Choroba może być wynikiem rozstroju układu nerwowego. — Istnieje wiele przy­czyn choroby, jednakże rozstrojenia w ukła­dzie nerwowym są najczęstszą ich przyczy­ną. Czynniki i stany które oddziałują na układ nerwowy, a do których organizm nie jest się w stanie zaadoptować, powodują zmiany we wzorze przekazywania impul­sów nerwowych, które odbiegają od normy — mówi Wojciech Walczak. W konsekwencji tych zmian wiele zaburzeń funkcyjnych układu nerwowego może doprowadzić do powstania choroby. Rozstrojenia układu nerwowego mogą być spowodowane zabu­rzeniami w układzie ruchowym.Zaburze­nia w równowadze segmentów kręgosłupa, miednicy i kości czaszki u człowieka są czę­sto spotykane w praktyce klinicznej — mówi terapeuta.

Kręgarstwo dla każdego

— Kręgarstwo jest metodą w pełni bez­pieczną i z każdym dniem przekonujemy się o jej skuteczności — przekonuje Wojciech Walczak. Rehabilitant twierdzi, że chiropraktyką można leczyć każdego bez względu na wiek, dobiera się tylko od­powiedni rodzaj i intensywność ma­sażu, oraz przekazywanej bioenergii. Zabieg rozpoczyna się od szczegóło­wych badań. Terapeuta musi rozwa­żyć wszelkie zalecenia i przeciw­wskazania. Następnie wykonuje odpowiedni masaż i rehabilitację, która ma na celu stymulować układ kostny, stawowy, mięśniowy i nerwowy. — Skuteczność jest naprawdę duża, dlatego zachęcam wszystkich, którzy cierpią na dolegliwości kręgosłupa do skorzystania z tej formy terapii — mówi terapeuta.